GRUNDFOS离心泵

    来源网站:wulanchabu.anquanweb.com   更新日期:2018-06-27 18:55:57  信息编号:48Z2255  浏览次数:0
网站简述:GRUNDFOS离心泵GRUNDFOS离心泵GRUNDFOS离心泵,GRUNDFOS轴流泵,GRUNDFOS混流泵,GRUNDFOS 齿轮泵,GRUNDFOS螺干泵,GRUNDFOS柱塞泵 GRUNDFOS循环泵 GRUNDFOS GRUNDFOS离心泵

GRUNDFOS离心泵

GRUNDFOS离心泵


GRUNDFOS离心泵,GRUNDFOS轴流泵,GRUNDFOS混流泵,GRUNDFOS 齿轮泵,GRUNDFOS螺干泵,GRUNDFOS柱塞泵 GRUNDFOS循环泵 GRUNDFOS潜水泵 GRUNDFOS卫生泵 GRUNDFOS排污泵

格兰富由已故保罗·杜·耶森先生于1945年创建。最初,他为他的公司命名为“边昂布压铸机械厂”,数次易名后,直到1967年公司才使用现行的“格兰富”(GRUNDFOS)。1978年,保罗·杜·耶森的儿子尼尔森·杜·耶森接替了他父亲集团总裁的职务,并于2003年成为董事会主席。

格兰富是全球泵业的领导者之一,其年生产量每年近1600万台。用于供热空调的循环泵,用于工业、供水及污水处理的离心泵和计量泵是其主要的产品。今天,格兰富已是世界上最大的循环泵生产制造厂,此类泵产品覆盖了大约全世界50%的市场。

离心泵,轴流泵,混流泵,齿轮泵,螺干泵,柱塞泵 循环泵 潜水泵 卫生泵 排污泵

常用型号列举:
CR1-2       CR1-3      CR1-11              CR1-19     CR1-27
CR1-4       CR1-12     CR1-21              CR1-30     CR1-25  
CR1-5       CR1-13     CR1-7               CR1-36     CR1-17 
CR1-6       CR1-15     CR1-23              CR1-33
CR1-8       CR1-9      CR1-10      
CR3-2            CR3-4             CR3-5            CR3-6
CR3-7            CR3-8             CR3-9              CR3-10
CR3-11           CR3-12            CR3-13             CR3-15
CR3-17          CR3 -19      CR3-25                  CR3 -29          CR3-31
CR3-36           CR3-33              CR3-27          CR3-21
CR5-2            CR5-4             CR5-5            CR5-6
CR5-7            CR5-8             CR5-9              CR5-10
CR5-11           CR5-12            CR5-13             CR5-15
CR5-17          CR5 -19         CR5-25              CR5 -29          CR5-31
CR5-36           CR5-33              CR5-27          CR5-21
CR10-1    CR10-2   CR10-3  CR10-4  CR10-5    CR10-6   CR10-7
CR10-8    CR10-9   CR10-10  CR10-12  CR10-14   CR10-16  CR10-18
CR10-20   CR10-22
CR15-1    CR15-2    CR15-3   CR15-4   CR15-5     CR15-6
CR15-7    CR15-8    CR15-9   CR15-10   CR15-12   CR15-14
CR15-17
CR20-1
CR20-2
CR20-3
CR20-4
CR20-5
CR20-6
CR20-7
CR20-8
CR20-9
CR20-10
CR20-12
CR20-14
CR20-17
CR32-1-1      CR32-4-2     CR32-2       CR32-2-2     CR32-3-2
 CR32-3      CR32-4      CR32-5-2       CR32-5     CR32-6-2
 CR32-6      CR32-8-2      CR32-9       CR32-11-2     CR32-12 6
 CR32-7-2      CR32- 8     CR32-10-2       CR32-11     CR32- 13-2
CR32-7      CR32-9-2      CR32-10       CR32-12-2     CR32- 13
 CR32-14-2       CR32- 14
CR45-1-1           CR45-3        CR45-6-2          CR45--8  
CR45-1           CR45-4-2        CR45-6          CR45-9-2
CR45-2-2           CR45-4        CR45-7-2          CR45-9
CR45-2           CR45-5-2        CR45-7          CR45-10-2
CR45-3-2           CR45-5        CR45-8-2          CR45-10
CR45-11-2           CR45-11        CR45-12-2          CR45-12
CR45-13-2
CR64-1-1             CR64-5               CR64-8-1              CR64-1
CR64- 2-2            CR64-6-2               CR64-8              CR64
CR64-2-1                                                            CR64-6-1                                                   CR64-2
CR64-3-2                CR64-6                                CR64
CR64-3-1             CR64-7-2         CR64-4-2             CR64-7-1                   CR64-10-2           
CR64-4-1             CR64-7               CR64-10-1              CR64-5-2
CR64-5-1             CR64- 8-2              CR64-10              CR64
CR90-1-1            CR90-2         CR90-4-2          CR90-5
CR90-1            CR90-3-2         CR90-4          CR90-6
CR90-2--2            CR90-3         CR90-5-2          CR90-6-2
CR120-1            CR120-2        CR120-4-1          CR120-6-1  
 CR120-2-1            CR120-3        CR120-5-1          CR120-7
CR150- 1-1           CR150-2-1           CR150-3       CR150-5-2
CR150-1            CR150-3-2           CR150-4-1          CR150-6
CHI 2-20        CHI 2-30      CHI 2-40    CHI 2-50     
CHI 2-60
CHI 4-20   CHI 4-30   CHI 4-40   CHI 4-50   CHI 4-60
CHI 8-10   CHI 8-15  CHI 8-20  CHI 8-25  CHI 8-30
CHI12-10   CHI 12-15    CHI 12-20     CHI  12-25  CHI 12-30
CHI15-20    CHI15-30       CHI 20-20  CHI 20-30
CH 2-20     CH 2-30   CH2-40   CH 2-50   CH 2-60
CH 4-20     CH 4-30   CH 4-40  CH 4-50   CH 4-60
CH 8-20      CH 8-30    CH 8-40   CH 8-50   CH 8-60
 CH 12-20      CH 12-30    CH 12-40   CH12-50    CH12-60
CRN1-2           CRN1-6            CRN1-10           CRN1-15
CRN1- 3          CRN1-7            CRN1-11            CRN1-17
CRN1- 4          CRN1-8           CRN1-12            CRN1-19
CRN1- 5          CRN1-9            CRN1-13            CRN1-21
CRN1-23         CRN1-27             CRN1-36
CRN1-30            CRN1-25          CRN1-33
CRN3-2                  CRN3-10                   CRN3-23
CRN3-3                  CRN3-11                   CRN3-25
CRN3 -4                 CRN3-12                   CRN3-27
CRN3-5                  CRN3-13                   CRN3-29
CRN3-6                  CRN3-15                   CRN3-31
CRN3-7                  CRN3-17                   CRN3-33
CRN3-8                  CRN3-19                   CRN3-36
CRN3-9                  CRN3-21                 
CRN5-2                    CRN5-10                       CRN5-20
CRN5-3                    CRN5-11                       CRN5-22
CRN5-4                    CRN5-12                       CRN5-24
CRN5-5                    CRN5-13                       CRN5-26
CRN5-6                    CRN5-14                       CRN5-29
CRN5-7                    CRN5-15                       CRN5-32
CRN5-8                    CRN5-16                       CRN5-36
CRN5-9                    CRN5-18                   
CRN10-1                     CRN10-7                CRN10-16
CRN10-2                    CRN10-8                  CRN10-18
CRN10-3                    CRN10-9                  CRN10-20
CRN10-4                  CRN10-10                    CRN10-22
CRN10-5                   CRN10-12                   CRN10
CRN10-6                   CRN10-14                  
CRN15-1                 CRN15-5             CRN15-9
CRN15-2                 CRN15-6             CRN15-10
CRN15-3                 CRN15-7             CRN15-12
CRN15-4                 CRN15-8             CRN15-14
CEN15-17
CRN20-1              CRN20-5                CRN20-10
CRN20-2              CRN20-6                CRN20-12
CRN20-3              CRN20-7                CRN20-14
CRN20-4              CRN20-8                CRN20-17
CRN32-1-1                    CRN32-6               CRN32-11-2
CRN32-1                    CRN32-6-2               CRN32-11
CRN32-2-2                    CRN32-7-2               CRN32-12-2
CRN32-2                    CRN32-7               CRN32-12
CRN32-3-2                    CRN32-8-2               CRN32-13-2
CRN32-3                    CRN32-8               CRN32-13
CRN32-4-2                    CRN32-9-2               CRN32-14-2
CRN32-4                    CRN32-9               CRN32-14
CRN32-5-2                    CRN32-10-2              
CRN32-5                    CRN32-10    
CRN15-1-1                 CRN45-7-2                 CRN45-13-2         
CRN15-1                 CRN45-7                 CRN45-13         
CRN15-2-2                 CRN45-8-2                        
CRN15-2                 CRN45-8                          
CRN15-3-2                 CRN45-9-2                       
CRN15-3                 CRN45-9                         
CRN15-4-2                 CRN45-10-2                          
CRN15-4                 CRN45-10                         
CRN15-5                 CRN45-11                         
CRN15-6-2                 CRN45-12-2                        
CRN15-6                 CRN45-12                    
CRN 45-1-1            CRN45-5-2            CRN45-9-2
CRN 45-1            CRN45-5            CRN45-9
CRN 45-2-2            CRN45-6-2            CRN45-10-2
CRN 45-2            CRN45-6            CRN45-10
CRN 45-3-2            CRN45-7-2            CRN45-11-2
CRN 45-3            CRN45-7            CRN45-11
CRN 45-4-2            CRN45-8-20            CRN45-12-2
CRN 45-4            CRN45-8            CRN45-12
CRN45-13-2
CRN64-1-1             CRN64-4              CRN64-8-2
CRN64-1             CRN64-5-2              CRN64-8-1
CRN64-2-2             CRN64-5-1              CRN64-8
CRN64-2-1             CRN64-5           
CRN64-2             CRN64-6-2            
CRN64-3-1             CRN64-6           
CRN64-3             CRN64-7-2             
CRN64-4-2             CRN64-7-1          
CRN90-1-1                   CRN90-3                CRN90-6-2
CRN90-1                   CRN90-4-2                CRN90-6
CRN90- 2-2                  CRN90-4                
CRN90-2                   CRN90-5-2             
CRN90-3-2                   CRN90-5              
CRN120-1                  CRN120-4-1              -
CRN120-2-1                  CRN120-5-1            
CRN120-2                  CRN120-6-1        
CRN120-3                  CRN120-             
CRN150-1-1       CRN150-4-1               CRN150-1       CRN150-5-2                   
CRN150-2-1       CRN150-6                  
CRN150-3-2       CRN150-                  
CR1S-2                   CR1S-6                      CR1S-10
CR1S-3                   CR1S-7                      CR1S-11
CR1S-4                   CR1S-8                      CR1S-12
CR1S-5                   CR1S-9                      CR1S-13
CR1S-15                     CRS-19                         CRS-33
CR1S-17                     CR1S-21
CR1S-23                     CR1S-27                         CRS-36
CR1S-25                     CR1S-30  

 
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅